Příslovečné spřežky

Spojení podstatných jmen, zpodstatnělých přídavných jmen, zájmen, číslovek a příslovcí s předložkami nabývají někdy platnosti prostých příslovcí. V písmu se to projevuje tak, že se uvedená spojení píšou dohromady. Dnes si uvedeme nejčastější příklady a také časté chyby.

1) Spojení předložek s podstatnými jmény

a) Jako jedno slovo píšeme příslovečné výrazy: dohromady, dokonce, nahlas, nahoru, nakvap, nazmar, občas, vcelku, vzápětí, zčásti, zpravidla, zbrusu apod.

b) Obojím způsobem se píšou výrazy: bezesporu i beze sporu, bezpočtu i bez počtu, bezpochyby i bez pochyby, kupodivu i ku podivu, kupříkladu i ku příkladu, například i na příklad, navěky i na věky, obden i ob den, zpočátku i z počátku apod.

2) Spojení předložek se zpodstatnělými přídavnými jmény

a) Jako jedno slovo píšeme příslovečné výrazy: doleva, doprava, nalevo, napravo, odjakživa, potichu, zhruba, ztěžka, zticha atd.

b) Obojím způsobem se píšou výrazy: donedávna i do nedávna, doširoka i do široka, načerno i na černo, nahrubo i na hrubo, nakrátko i na krátko, nakřivo i na křivo, naprázdno i na prázdno, naživu i na živu, odmala i od mala, podomácku i po domácku, zatepla i za tepla, zblízka i z blízka apod.

*Možnost tvořit takové nové spřežky, zvláště s předložkami do a na, je téměř neomezená – např. šaty dozelena i do zelena.


3) Spojení předložek se zájmeny a číslovkami

a) Jako jedno slovo píšeme příslovečné výrazy: beztoho, nadto, nato, natož, poté, potom, předtím, přitom, vtom, zajedno apod.

b) Obojím způsobem se píšou výrazy: mimoto i mimo to, poprvé i po prvé, pokaždé i po každé apod.

4) Spojení předložek a příslovcí se píšou dohromady

Do této skupiny patří tyto výrazy: nahonem, nanejvíc, napoprvé, napořád, napotom, napřed, nazítra, odevšad, odjinud apod.

K příslovečným spřežkám předložkovým se řadí i bohudík, bohužel, buďsi, horempádem, mermomocí, tentam i ten tam, víceméně i více méně apod.

5) Psaní jiných spřežek

Platí pro ně obdobné zásady jako pro všechny ostatní. Výrazy jako kolemjdoucí, práceschopný, pravděpodobný, bůhvíkdo, bůhvíco, jaksepatří, jakživ píšeme dohromady jen tehdy, vyslovujeme-li je jako jedno slovo (s jedním hlavním slovním přízvukem).

Některé z těchto spřežek lze psát i jako spojení samostatných slov, například: bůhvíkdo i bůh ví kdo, takzvaný i tak zvaný, výšeuvedený i výše uvedený apod.

Jak poznáme, že se nejedná o spřežku?

Máme na to takovou malou pomůcku. Pokud mezi předložku a výraz jsme schopni vložit ještě jedno slovo a spojení neztratí smysl, tak se nejedná o spřežku.

Názorné příklady:

Navečer se už stmívá.
Na dnešní večer jsem koupila dobré víno.


Prosím, dej tu krabici nahoru.
Na slavnou horu Říp jsme šlapali asi hodinu.


Zpravidla chodím spát ve 12 hodin večer.
Z tohoto pravidla lze vyčíst, že si máme dávat pozor na spřežky.

Nejčastější chyby

Velmi hojně se setkáváme s chybným zápisem následujících výrazů.Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS