Synonyma, antonyma, homonymie, polysémie

SYNONYMA


Synonyma, jinými slovy slova souznačná. V praxi tedy značí stejnou věc. Můžeme tak slovo jeho synonymem nahradit, aniž bychom výrazně změnili význam celého sdělení. Bohužel ne všechna synonyma jsou plně nahraditelná a hrají v kontextu stejnou roli. Některá mohou být i citově zabarvená, hovorová, nářeční, archaická apod. 

Dělení

 1. úplná
 2. neúplná

Úplná synonyma jsou ta, která mají zcela totožný význam ve všech kontextech. Nejsou až tak častá jako právě synonyma neúplná.

hezký x pěkný
dívka x děvče

přeprava x transport (kombinace českého slova a přejatého výrazu označující stejnou věc)

Neúplná, někdy nazývaná částečná, jsou ta synonyma, jejichž významy jsou navzájem blízké, ale nikoli totožné. Částečná synonyma se liší kontextovým a stylovým užitím, obsahem i rozsahem významu (červený – rudý), intenzitou (práce – dřina), dobovým užitím (krmě – jídlo), frekvencí užití (málokdy – zřídkavě). Za synonyma považujeme i slova odvozená nebo slovotvorné varianty (dítě – děcko, jevit – projevit). K synonymům řadíme také nářeční, slangové a argotické výrazy (hoch - ogar), dále některá sousloví a pořekadla (zůstat na ocet x neprovdat se).

Příklady

PES - (expr.) psisko, hafan, (ob.) vořech, čokl, psík
MARNÝ - bezvýsledný, zbytečný, planý (naděje), malicherný, zbytečný, nicotný, bezvýznamný

SMÁT SE - (expr.) chechtat se, řehtat se, zubit se, křenit se, řepit se, (ob. expr.) tlemit se, chlámat se, (obl.) lochčit se 

HODNĚ - mnoho, moc, spoustu, (expr.) moře, mraky, hrůza, hromada, velmi, velice, značně, (expr.) notně, pěkně, hezky, pořádně

Kde hledat?
Tip

Pokud se vám v textu slova opakují, není nic jednoduššího než nahradit opakující se slova synonymy, a tím obohatit svou práci, popřípadě slovní zásobu.

ANTONYMA

Antonyma jsou slova s opačným, protikladným významem. Nazývaná též opozita. Jedno slovo může mít i několik antonym, záleží na kontextu. Některá slova naopak antonyma vůbec nemají, například číslovky a citoslovce.

Dělení

 1. polární
 2. komplementární
 3. konverzní
 4. kontextová

Polární

Jinými slovy také graduální, vlastní, kontrastní, jsou antonyma, která vyjadřují protilehlé body na polární škále. Zpravidla nepokrývají celý rozsah nadřazeného pojmu, protože mezi nimi nebo vně nich je alespoň jeden další stupeň.

sever x jih
černá x bílá
teplý x studený

Komplementární

Z hlediska logiky nazývané také kontradiktorní antonyma svými významy rozdělují rozsah nadřazeného pojmu na dvě poloviny. Jsou to dvojice slov, z nichž druhé je z prvního odvozeno předponou ne-, ale není to vždy pravidlem.

milý x nemilý
vidomý x nevidomý
pravda x lež

Konverzní

Do této kategorie řadíme také reverzní antonyma, která popisují opačný proces či směr (vektorová antonyma).

dovnitř x ven
naložit x vyložit
sem x tam

Často nazývaná vztahová antonyma vytvářejí dvojice, které mají v určitém kontextu protikladný význam, ale společný vztah.

doktor x pacient
rodič x dítě
nákup x prodej

Kontextová

Zde řadíme taková slova, která zpravidla patří do stejné kategorie, ale v daném kontextu se považují za protikladná. Někdy se jim též říká paralelní, případová nebo nekompatibilní.

jablka x hrušky (kategorie - ovoce)
mluvit x zpívat (kategorie - zvukové projevy)
křesťan x žid (kategorie - příslušníci náboženství)

HOMONYMIE

Neboli slova souzvučná, jsou ta, která mají stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu. Výskyt takových slov se nazývá homonymie. V českém jazyce nejsou homonyma příliš frekventovaná, a tak jejich užívání většinou nezpůsobuje nedorozumění. Hojný výskyt homonym nalezneme především v čínštině, francouzštině a angličtině.


Dělení

 1. úplná
 2. částečná

Úplná homonyma se shodují ve všech svých ohebných tvarech. 

 • raketa - dopravní prostředek x pálka na tenis a jiné sporty


Částečná homonyma se shodují jen v některých tvarech. 

 • pila – nástroj k řezání × příčestí minulé slovesa pít
 • los – zvíře × poukázka v loterii > rozdíl je způsoben životností

Další dělení

 1. pravá
 2. nepravá


Pravá se shodují ve výslovnosti i grafické podobě. 

 • granát - zbraň x drahokam


Nepravá se shodují pouze v jedné z těchto podob.

 • pouze výslovnostní - homofonní, například: mít x mýt

pouze grafická podoba - homografní, například: panický a panický – adjektivum od slova panika, v druhém případě od slova panic

POLYSÉMIE

Označuje slova mnohoznačná, která stejně zní a jejich významy mají nějakou souvislost. Může se nám plést s homonymií – homonyma sice stejně zní, jejich souvislost je ale pouze náhodná.


Nejčastější příklady jsou:


oko - orgán, na punčoše, pytlácké, skvrna atd. - společný rys je kulatý tvar

čelo - část hlavy, součást postele, postavení atd. - společný rys je umístění

zebra - zvíře, přechod - společný rys jsou pruhy

koruna - stromu, královská - společný rys je umístění
KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník českých synonym a antonym. Brno: Lingea, 2007.
ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010.
KARLÍK, P.; NEKULA, M.; PLESKALOVÁ, J. (eds.). Encyklopedickýslovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-484-X.
MACHOVÁ, Svatava; ŠVEHLOVÁ, Milena. Sémantická & pragmatická lingvistika. Praha: Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-7290-061-7.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS