Zvláštní větné vazby

Jedná se o vazby, které se objevují v mluveném, ale i psaném projevu. Zvláštností na nich je, že nejsou tvořeny pravidelně. Často se s nimi setkáme v hovorové češtině, v publicistice a v uměleckých dílech.


Je možné je rozdělit na dvě skupiny:


ZÁMĚRNÉ (motivované) - slouží například ke stylistickému ozvláštnění textu, nepovažujeme je za chybné ⇒ např. antepozice, apoziopéze, postpozice

NEZÁMĚRNÉ (nemotivované) - odchylky, které narušují větnou strukturu ⇒ např. anakolut, kontaminace 1. typu, zeugma

ANAKOLUT

Jedná se o změnu původního větného schématu. To znamená, že další část věty nenavazuje správně na část předcházející. Dochází k vyšinutí z vazby, nebo přeryvu větného schématu uprostřed věty.

Příklad: Naši hráči, když přijedou do ciziny, dobře se jim hraje. Když naši hráči přijedou do ciziny, dobře se jim hraje.

ANTEPOZICE

Postavení závislého větného členu před člen řídící.

Příklad: Kvalitní personál, ten potřebujeme především. Normálně bychom řekli: „Potřebujeme především kvalitní personál.“

APOZIOPÉZE

Je akustické nebo myšlenkové přerušení konstrukce či věty a odmlčení se z citového rozrušení. Graficky je označovaná zpravidla třemi tečkami.

Příklad: Mazej, nebo tě…

ATRAKCE

Neboli větná spodoba. Mechanické přizpůsobování slova podobě slova sousedního, často nadřízeného.

Příklad: Je širší než delší. Je širší než dlouhý.

ELIPSA

Jinými slovy výpustka. Syntaktická konstrukce, v níž je v závislosti na kontextu nevyjádřen, respektive vypuštěn, některý větný člen či jeho část, popřípadě věta, kterou v kontextu očekáváme.

Příklad: Já mu nic neřekla. (Já jsem mu nic neřekla.)

Existuje také elipsa ustálená, lexikalizovaná.

Příklad: Její muž pije! (všichni víme, že alkohol)

KONTAMINACE

Kontaminace má dvě podoby.

1. Směšování dvou různých vazeb, jehož výsledkem je nějaká vazba nová.

Příklad: předcházet něco místo něčemu

2. Zkřížení dvou synonym nebo slov sémanticky blízkých, vzácně dvou antonym, jehož výsledkem je nový tvar.

Příklad:

neznaboh + bezbožný = beznaboh (užíváno v dialektu)

elipsovitý + vejčitý = elipčitý

breakfast + lunch = brunch

Obezřelý + prozřetelný = obezřetelný

Hrůzný + strašlivý = hrůzlivý

PARENTÉZE

Jinými slovy vsouvání nebo vsuvka. Vzniká v případě, kdy je slovo (popřípadě věta) vložené do větné konstrukce bez syntaktického začlenění.

Příklad:

Tuto práci, pokud si dobře pamatuji, jsem ještě nekontroloval.

To jsem myslím říkala.

POSTPOZICE

Postavení členu závislého za členem řídícím.

Příklad:

Ona se jí lekla, té sochy.

Už jsem tam byl, na tom večírku.

ZEUGMA

V tomto případě dochází ke spřežení vazeb. Odchylka od pravidelné větné vazby vzniklá tím, že se u dvou sloves s různou vazbou užije vazba jen jednoho z nich.

Příklad:

řídit se a učit se z příkladů

Ničení a šlapání po trávníku se zakazuje. Správně by bylo: „Ničení trávníku a šlapání po něm se zakazuje.“

Oblíbené příspěvky

O NÁS